UMOWY CYWILNO-PRAWNE

Aktualne druki stanowiące załączniki do Zarządzenia Rektora nr 45/2013 w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi (wersje zaktualizowane 15.01.2014 r.) 

 

 

 

Dokumenty związane z przepisami BHP wykorzystywane przy zawieraniu umów o dzieło i umów zlecenia:


WYNAGRODZENIA

Druki stanowiące załączniki do Zarządzenia Rektora nr 38/2014 w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom PW zwiększonego wynagrodzenia


OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIAJĄCE PW DO WYKAZANIA OSIĄGNIĘĆ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN

 


PODATKI


FORMULARZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYJAZDAMI SŁUŻBOWYMI 

Więcej informacji na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

 


DOKUMENTY KSIĘGOWE 


NAGRODY - WNIOSKI

 


INNE