Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli akademickich arkusz Oceny Nauczyciela Akademickiego należy wypełniać wykorzystując informacje z Repozytorium - Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej, a w szczególności z Raportu Dorobku Pracownika PW (poniżej podano jak go otrzymać).

Punktacja publikacji zawarta w Repozytorium PW jest zgodna z zasadami punktacji stosowanej przy KOJN (Kompleksowej Ocenie Jednostek Naukowych) wskazanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268). 

W przypadku każdego pracownika naukowego, dydaktycznego i naukowo-dydaktycznego PW, ze strony Repozytorium można odczytać „Liczbę cytowań, wartość H-indeksu - w bazie Google Scholar” (w zakładce „Profil” i w raporcie dorobku pracownika PW – jak otrzymać opisano poniżej). 

Natomiast „Liczba cytowań, – w bazie stosowanej w KOJN”, jest według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodna z bazą Web of Science (w zakładce „Profil” i w raporcie dorobku pracownika PW – jak otrzymać opisano poniżej).

Do pobrania:

Jak pobrać raport dorobku pracownika PW:

Na stronie Repozytorium http://repo.bg.pw.edu.pl/ w zakładkach po lewej stronie wybrać „Ludzie PW”, następnie „Osoby”, wprowadzić nazwisko danej osoby, po pojawieniu się listy rozwijalnej nazwisk wybrać odpowiednią osobę. 

Po tym powinna pokazać się strona „Profil” z informacjami ogólnymi o danej osobie i z zakładkami ułatwiającymi przeglądanie jej działalności oraz dorobku naukowego i dydaktycznego.

W zakładce „Profil” poniżej miejsca na zdjęcie znajduje się przycisk „Raport dorobku”, który należy kliknąć w celu stworzenia takiego raportu.

Otworzy się okno „Kreator raportu”,w którym można wskazać lata dla jakich ma być stworzony raport oraz zaznaczyć lub odznaczyć odpowiednie informacje, a także wybrać jego format HTML lub PDF. Po kliknięciu słowa „Pobierz” system stworzy odpowiedni raport i otworzy go w przeglądarce (dla formatu HTML) lub umożliwi zapis (dla formatu PDF). W przypadku nie wybrania lat, system tworzy raport dla danej osoby dla wszystkich informacji wprowadzonych do Bazy Wiedzy PW.